Luister naar de nieuwste podcast met een Female Leader: Caroline Glasbergen

Algemene voorwaarden

– Training, Coaching en Begeleiding

 

– Accelerator & Accountability

 

– Speaking, keynotes, moderating, dagvoorzitterschap

 

– The Circle

 

 

Algemene voorwaarden | Training, Coaching en Begeleiding

Van: 

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Female Leaders B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81358989;
 • de Stichting New Female Leaders Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81366809;

hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen New Female Leaders.

 

Artikel 1  Definities

1.1 Opdrachtnemer: New Female Leaders is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders.

1.3 Deelnemer: degene die aan een training, coaching en/ of begeleiding door Opdrachtnemer deelneemt.

1.4 Overeenkomst van opdracht: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden “Overeenkomst van opdracht” genoemd.

1.5 Producten: lesmateriaal, video’s, documenten etcetera.

1.6 Training: een training waaraan deelgenomen kan worden door middel van inschrijving en met eventuele voorselectie van deelnemers. 

1.7 Coaching: coaching door Opdrachtnemer.

1.8 Begeleiding: begeleiding bij diverse vraagstukken door Opdrachtnemer.

1.9. Offerte: ieder aanbod van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.11 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.12 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

1.13 Inschrijving / aanmelding: Schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangaande deelname Training, coaching en begeleiding, met inschrijfformulier / enquête welke door Opdrachtgever is ingevuld.  

 Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst van opdracht. 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst van opdracht, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opdrachtnemer.

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht

3.1 De Offerte is vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2 Onverlet het bepaalde in lid 4, komt de Overeenkomst van opdracht tot stand door schriftelijke instemming van Opdrachtgever, inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtnemer. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4  Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

4.1 Met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van opdracht leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opdrachtnemer dus niet.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst van opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 5  Vertrouwelijkheid

5.1 Opdrachtnemer, haar medewerkers en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

5.2 Zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever, als Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. 

5.3 De Opdrachtnemer behandelt informatie van en over Deelnemer vertrouwelijk. Alleen en voor zover Deelnemer toestemming geeft, rapporteert Opdrachtnemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten. 

5.4 Opdrachtnemer en de niet-particuliere Opdrachtgever verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en nemen hun informatie- en communicatie verplichtingen ten opzichte van de Deelnemer in acht. Zij verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving bij uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6  Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten en reiskosten indien de diensten buiten NL plaatsvinden zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Opdrachtnemer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 7  Facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer factureert na totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht.

7.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/ of korting voldoen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, zal zij een eerste aanmaning van Opdrachtnemer ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de eerste aanmaning heeft betaald, zal zij een tweede aanmaning ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de tweede aanmaning betaald heeft, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4 Opdrachtnemer zal bij deelname aan een Training, Coaching en/ of Begeleiding door een Deelnemer, rechtstreeks aan Deelnemer vragen vooraf te betalen. 

Artikel 8  Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer 

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Training, Coaching en/ of Begeleiding te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/ of tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste Training, Coaching en/ of Begeleiding zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Training, Coaching en/ of Begeleiding.

N.B. indien slechts een onderdeel van een Training, Coaching en/ of Begeleiding verplaatst wordt, heeft Opdrachtgever geen recht op voornoemde terugbetaling. De terugbetaling ziet enkel toe op de situatie waarin het gehele programma van een Training, Coaching en/ of Begeleiding verplaatst wordt.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Training, Coaching en/ of Begeleiding te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Training, Coaching en/ of Begeleiding.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht om na een onvoldoende motivatie voor een Training, Coaching en/ of Begeleiding de deelname van Opdrachtgever of Deelnemer te onthouden.

Opdrachtnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs.

Artikel 9  Annulering door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een Training, Coaching of Begeleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/ aanmelding.

Annuleren Training

9.2 Een Training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang door Opdrachtgever worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 mag een geplaatste Deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de Training deelneemt, blijft Opdrachtgever de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd.

9.4 Indien Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de Training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2, sub c, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

9.5 Niet-deelnemen aan een Training op de overeengekomen datum wordt aangemerkt als annulering (ook als aan de Training op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren en verplaatsing Coaching 

9.6 Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. Annulering of verplaatsing tot 48 uur voor aanvang van het desbetreffende coaching gesprek is kosteloos. 
 2. Bij annulering van 48 uur of minder voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.7 Indien Opdrachtgever of Deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 48 uur  voor aanvang als genoemd in lid 6, sub b, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht.

Annuleren Begeleiding

9.8 Begeleiding kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van de betreffende begeleiding worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. Annulering of verplaatsing tot 48 uur voor aanvang van het desbetreffende coaching gesprek is kosteloos. 
 2. Bij annulering van 48 uur of minder voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.9 Indien Opdrachtgever of Deelnemer zonder te annuleren niet bij een begeleiding is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 8, sub b, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht.

Artikel 10  Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Training, Coaching of Begeleiding de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Training, Coaching of Begeleiding de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 11  Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever of Deelnemer, dan wel gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Deelnemer enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: pandemie, natuurverschijnselen, stakingen, brand, blikseminslag, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, oorlog, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of-verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de locatie.

11.3 Nadat de overmacht situatie voorbij is, stelt Opdrachtnemer nieuwe data voor waarop de dienst alsnog plaats kan vinden in overleg met Opdrachtgever en/ of Deelnemer.

Artikel 12  Klachten

12.1 Opdrachtnemer hecht veel waarde aan goed contact met Opdrachtgever en tevredenheid bij de Opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Mocht Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of over haar producten,  dan kan Opdrachtgever dit kenbaar maken aan Opdrachtnemer door een e-mail te sturen naar info@newfemaleleaders.org.

12.2 Opdrachtnemer zal, na ontvangst van de klacht, samen met Opdrachtgever in overleg treden en helder krijgen wat de klacht is, waardoor deze veroorzaakt wordt en wat de stappen kunnen zijn om deze op te lossen. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, maar ook per e-mail.

12.3 In goed onderling overleg zal gezocht worden naar een voor beide partijen passende oplossing.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1 In geval aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan, is Opdrachtnemer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is Opdrachtnemer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval Opdrachtgever of Deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtnemere bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

13.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opdrachtnemer door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

13.5 Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Training, Coaching of Begeleiding, staat Opdrachtgever ervoor in dat Deelnemer(s) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

13.6 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende en/ of ondergeschikten.

Artikel 14  Intellectuele eigendomsrechten 

14.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

14.2 Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

14.3 Het hiervoor bepaalde onder lid 1 en 2 is eveneens in zijn volledigheid van toepassing op het gebruik van beeldmateriaal, quotes en teksten gebruikt in uitingen van Opdrachtnemer.

Artikel 15  Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer verwerkt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

15.2 Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

15.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om content, beeldmateriaal en tekst van Opdrachtgever en deelnemer te delen via social media en andere kanalen. Deelnemer wordt van te voren aan het programma hierover geïnformeerd en toestemming gevraagd.

Artikel 16  Medewerkers van New Female Leaders

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst van opdracht, medewerker(s) die Opdrachtnemer inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst van opdracht in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 2022.06

 

Algemene voorwaarden | Accelerator & Accountability

Van: 

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Female Leaders B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81358989;
 • de Stichting New Female Leaders Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81366809;

hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen New Female Leaders.

Artikel 1  Definities

1.1 Opdrachtnemer: New Female Leaders is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders.

1.3 Deelnemer: degene die aan een Accelerator of Accountability door Opdrachtnemer deelneemt.

1.4 Overeenkomst van opdracht: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden “Overeenkomst van opdracht” genoemd.

1.5 Producten: lesmateriaal, video’s, documenten etcetera.

1.6 Accelerator: het leiderschapsprogramma van New Female Leaders.

1.7 Accountability: het vervolgprogramma van New Female Leaders, volgend op de Accelerator.

1.8. Offerte: ieder aanbod van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.10 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.11 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

1.12 Inschrijving / aanmelding: Schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangaande deelname met inschrijfformulier / enquête welke door Opdrachtgever is ingevuld.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst van opdracht. 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst van opdracht, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opdrachtnemer.

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht

3.1 De Offerte is vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.

3.2 Onverlet het bepaalde in lid 4, komt de Overeenkomst van opdracht tot stand door schriftelijke instemming van Opdrachtgever, inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtnemer. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om inschrijving van Opdrachtgever en/of Deelnemer te weigeren, indien motivatie onvoldoende aansluit bij de programma’s.

Artikel 4  Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

4.1 Met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van opdracht leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opdrachtnemer dus niet.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst van opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 5  Vertrouwelijkheid

5.1 Opdrachtnemer, haar medewerkers en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

5.2 Zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever, als Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. 

5.3 De Opdrachtnemer behandelt informatie van en over Deelnemer vertrouwelijk. Alleen en voor zover Deelnemer toestemming geeft, rapporteert Opdrachtnemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten. 

5.4 Opdrachtnemer en de niet-particuliere Opdrachtgever verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en nemen hun informatie- en communicatie verplichtingen ten opzichte van de Deelnemer in acht. Zij verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving bij uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 

Artikel 6  Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten en reiskosten indien de diensten buiten NL plaatsvinden zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Opdrachtnemer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever doorberekenen.

6.3 Indien Opdrachtgever een particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst van opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7  Facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer factureert na totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht.

7.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/ of korting voldoen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, zal zij een eerste aanmaning van Opdrachtnemer ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de eerste aanmaning heeft betaald, zal zij een tweede aanmaning ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de tweede aanmaning betaald heeft, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4 Opdrachtnemer zal bij deelname aan de Accelerator en/ of Accountability door een Deelnemer, rechtstreeks aan Deelnemer vragen vooraf te betalen. Deelname kan worden geweigerd indien betaling niet is ontvangen voorafgaand aan het programma. 

Artikel 8  Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden het gehele programma van de Accelerator en/ of Accountability te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/ of tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste Accelerator en/ of Accountability zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Accelerator en/ of Accountability. N.B. indien slechts een onderdeel van de Accelerator en/ of Accountability verplaatst wordt, heeft Opdrachtgever geen recht op voornoemde terugbetaling. De terugbetaling ziet enkel toe op de situatie waarin het gehele programma van de Accelerator en/ of Accountability verplaatst wordt.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Accelerator en/ of Accountability te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Accelerator en/ of Accountability.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht, na twee gesprekken over de motivatie en deelname, om na een onvoldoende motivatie voor een Accelerator en/ of Accountability de deelname van Opdrachtgever of Deelnemer te onthouden. Opdrachtnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs.

Artikel 9  Annulering door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een Accelerator of Accountability via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/ aanmelding.

Annuleren Accelerator

9.2 Een Accelerator kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.3 Een geplaatste Deelnemer mag zich niet laten vervangen. 

Annuleren Accountability

9.4 Een Accountability kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.5 Een geplaatste Deelnemer mag zich niet laten vervangen. 

Annulering/ afwezigheid elementen van Accelerator/ Accountability 

9.6 Indien Opdrachtgever niet aanwezig kan zijn bij een element van het desbetreffende programma, kan de deelnemer indien beschikbaar de online recording terugkijken. Afwezigheid bij elementen van de desbetreffende programma’s geeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie. 

Artikel 10  Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Accelerator of Accountability de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Accelerator of Accountability de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 11  Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever of Deelnemer, dan wel gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Deelnemer enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: pandemie, natuurverschijnselen, stakingen, brand, blikseminslag, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, oorlog, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of-verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de locatie.

11.3 Nadat de overmacht situatie voorbij is, stelt Opdrachtnemer nieuwe data voor waarop de dienst alsnog plaats kan vinden in overleg met Opdrachtgever en/ of Deelnemer.

Artikel 12  Klachten en vertrouwenspersoon

12.1 Opdrachtnemer hecht veel waarde aan goed contact met Opdrachtgever en tevredenheid bij de Opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Mocht Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of over haar producten,  dan kan Opdrachtgever dit kenbaar maken aan Opdrachtnemer door een e-mail te sturen naar info@newfemaleleaders.org.

12.2 Opdrachtnemer zal, na ontvangst van de klacht, samen met Opdrachtgever in overleg treden en helder krijgen wat de klacht is, waardoor deze veroorzaakt wordt en wat de stappen kunnen zijn om deze op te lossen. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, maar ook per e-mail.

12.3 In goed onderling overleg zal gezocht worden naar een voor beide partijen passende oplossing.

12.4 New Female Leaders heeft een erkende interne vertrouwenspersoon aangesteld in de hoedanigheid van Caroline van den Bogaard. Opdrachtgever kan te allen tijde direct contact opnemen via cvdbogaard@newfemaleleaderd.org

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1 In geval aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan, is Opdrachtnemer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten zoals ademwerk deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is Opdrachtnemer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval Opdrachtgever of Deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

13.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opdrachtnemer door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

13.5 Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Accelerator of Accountability, staat Opdrachtgever ervoor in dat Deelnemer(s) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

13.6 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende en/ of ondergeschikten.

Artikel 14  Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

14.2 Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever of deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

14.3 Het hiervoor bepaalde onder lid 1 en 2 is eveneens in zijn volledigheid van toepassing op het gebruik van beeldmateriaal, quotes en teksten gebruikt in uitingen van Opdrachtnemer en of de deelnemer.

Artikel 15  Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer verwerkt de door Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

15.2 Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen / deelnemers van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

15.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om content, beeldmateriaal en tekst van Opdrachtgever en deelnemer te delen via social media en andere kanalen. Deelnemer wordt van te voren aan het programma hierover geïnformeerd en toestemming gevraagd.

Artikel 16  Medewerkers van New Female Leaders

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst van opdracht, medewerker(s) die Opdrachtnemer inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst van opdracht in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris of ZZP fee van de betreffende medewerker(s).

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 2022.06

Algemene voorwaarden | Speaking, keynotes, moderating, dagvoorzitterschap

Van: 

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Female Leaders B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81358989;
 • de Stichting New Female Leaders Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81366809;

hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen New Female Leaders.

Artikel 1  Definities

1.1 Opdrachtnemer: New Female Leaders is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders.

1.3 Overeenkomst van opdracht: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden “Overeenkomst van opdracht” genoemd.

1.4 Producten: lesmateriaal, presentaties,  video’s, documenten etcetera.

1.5 Opdracht: onder een Opdracht wordt in deze verstaan het verzorgen van een talk, keynote, moderatie, (meerdaagse) training en/ of dagvoorzitterschap.

1.6. Offerte: ieder aanbod van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.7 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.8 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.9 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst van opdracht. 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst van opdracht, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opdrachtnemer.

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht

3.1 De Offerte is vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.

3.2 Onverlet het bepaalde in lid 4, komt de Overeenkomst van opdracht tot stand door schriftelijke instemming van Opdrachtgever, inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtnemer. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4  Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

4.1 Met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van opdracht leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opdrachtnemer dus niet.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst van opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 5  Vertrouwelijkheid

5.1 Opdrachtnemer, haar medewerkers en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

5.2 Zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. 

Artikel 6  Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Opdrachtnemer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 7  Facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer factureert na totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht.

7.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/ of korting voldoen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, zal zij een eerste aanmaning van Opdrachtnemer ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de eerste aanmaning heeft betaald, zal zij een tweede aanmaning ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de tweede aanmaning betaald heeft, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

Artikel 8  Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer 

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Opdracht te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/ of tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste Opdracht zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Opdracht.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Opdracht te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Opdracht.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht om na een onvoldoende motivatie voor een Opdracht de deelname van Opdrachtgever te onthouden.

Artikel 9  Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

9.2 Een Opdracht kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

Artikel 10  Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Opdracht de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Opdracht de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 11  Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever, dan wel gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: pandemie, natuurverschijnselen, stakingen, brand, blikseminslag, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, oorlog, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of-verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de locatie.

11.3 Nadat de overmacht situatie voorbij is, stelt Opdrachtnemer nieuwe data voor waarop de dienst alsnog plaats kan vinden in overleg met Opdrachtgever.

Artikel 12  Klachten en vertrouwenspersoon

12.1 Opdrachtnemer hecht veel waarde aan goed contact met Opdrachtgever en tevredenheid bij de Opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Mocht Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of over haar producten,  dan kan Opdrachtgever dit kenbaar maken aan Opdrachtnemer door een e-mail te sturen naar info@newfemaleleaders.org.

12.2 Opdrachtnemer zal, na ontvangst van de klacht, samen met Opdrachtgever in overleg treden en helder krijgen wat de klacht is, waardoor deze veroorzaakt wordt en wat de stappen kunnen zijn om deze op te lossen. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, maar ook per e-mail.

12.3 In goed onderling overleg zal gezocht worden naar een voor beide partijen passende oplossing.

12.4 New Female Leaders heeft een erkende interne vertrouwenspersoon aangesteld in de hoedanigheid van Caroline van den Bogaard. Opdrachtgever kan te allen tijde direct contact opnemen via cvdbogaard@newfemaleleaderd.org  

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1 In geval aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan, is Opdrachtnemer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

1232 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is Opdrachtnemer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval Opdrachtgever of Deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtnemere bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

13.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opdrachtnemer door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

13.5 Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Opdracht, staat Opdrachtgever ervoor in dat Deelnemer(s) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

13.6 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende en/ of ondergeschikten.

Artikel 14  Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

14.2 Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever of deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

14.3 Het hiervoor bepaalde onder lid 1 en 2 is eveneens in zijn volledigheid van toepassing op het gebruik van beeldmateriaal, quotes en teksten gebruikt in uitingen van Opdrachtnemer en of de deelnemer.

Artikel 15  Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer verwerkt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

15.2 Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

15.3 Indien in het kader van een Opdracht vooraf een enquête uitgezet wordt onder de werknemers van Opdrachtgever, zal deze te allen tijde door de betreffende werknemers anoniem ingevuld kunnen worden. Indien een werknemer toch zijn/ haar persoonsgegevens vermeldt (al dan niet bewust), zal het hiervoor bepaalde onder lid 1 en 2 onverminderd van toepassing zijn op deze persoonsgegevens. 

15.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om content, beeldmateriaal, logo en tekst van Opdrachtgever en deelnemer te delen via social media en andere kanalen. Opdrachtgever wordt van te voren aan de opdracht hierover geïnformeerd en toestemming gevraagd.

Artikel 16  Medewerkers van New Female Leaders 

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst van opdracht, medewerker(s) die Opdrachtnemer inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst van opdracht in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 2022.06

Algemene voorwaarden | The Circle

Van: 

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Female Leaders B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81358989;
 • de Stichting New Female Leaders Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81366809;

hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen New Female Leaders.

 

Artikel 1  Definities

1.1 Opdrachtnemer: New Female Leaders is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders.

1.3 Deelnemer: degene die aan een Accelerator of Accountability door Opdrachtnemer deelneemt.

1.4 Overeenkomst van opdracht: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden “Overeenkomst van opdracht” genoemd.

1.5 Producten: lesmateriaal, video’s, documenten etcetera.

1.6 The Circle: het netwerkprogramma van New Female Leaders 

1.7. Offerte: ieder aanbod van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.9 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.10 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

1.11 Inschrijving / aanmelding: Schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangaande deelname met inschrijfformulier / enquête welke door Opdrachtgever is ingevuld.  

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst van opdracht. 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst van opdracht, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht

3.1 De Offerte is vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.

3.2 Onverlet het bepaalde in lid 4, komt de Overeenkomst van opdracht tot stand door schriftelijke instemming van Opdrachtgever, inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtnemer. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om inschrijving van Opdrachtgever te weigeren, indien motivatie onvoldoende aansluit bij The Circle.

Artikel 4  Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

4.1 Met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van opdracht leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opdrachtnemer dus niet.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst van opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 5  Vertrouwelijkheid

5.1 Opdrachtnemer, haar medewerkers en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

5.2 Zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever, als Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. 

5.3 De Opdrachtnemer behandelt informatie van en over Deelnemer vertrouwelijk. Alleen en voor zover Deelnemer toestemming geeft, rapporteert Opdrachtnemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten. 

5.4 Opdrachtnemer en de niet-particuliere Opdrachtgever verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en nemen hun informatie- en communicatie verplichtingen ten opzichte van de Deelnemer in acht. Zij verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving bij uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.  

Artikel 6  Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en gelden per jaar. Arrangements- en verblijfkosten en reiskosten indien de diensten buiten NL plaatsvinden zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Opdrachtnemer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever doorberekenen.

6.3 Indien Opdrachtgever een particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst van opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7  Facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer factureert na totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht.

7.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/ of korting voldoen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, zal zij een eerste aanmaning van Opdrachtnemer ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de eerste aanmaning heeft betaald, zal zij een tweede aanmaning ontvangen. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de tweede aanmaning betaald heeft, is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4 Opdrachtnemer zal bij deelname aan The Circle door een Deelnemer, rechtstreeks aan Deelnemer vragen vooraf te betalen. Deelname kan worden geweigerd indien betaling niet is ontvangen voorafgaand aan het programma. 

Artikel 8  Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer 

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden het gehele programma van de The Circle te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/ of tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste The Circle zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Accelerator en/ of Accountability. N.B. indien slechts een onderdeel van de The Circle verplaatst wordt, heeft Opdrachtgever geen recht op voornoemde terugbetaling. De terugbetaling ziet enkel toe op de situatie waarin het gehele programma van The Circle verplaatst wordt.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden The Circle te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Circle.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht, na twee gesprekken over de motivatie en deelname, om na een onvoldoende motivatie voor The Circle de deelname van Opdrachtgever of Deelnemer te onthouden. Opdrachtnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs.

 

Artikel 9  Annulering door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een The Circle via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/ aanmelding.

Annuleren The Circle 

9.2 The Circle kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.3 Een geplaatste Deelnemer mag zich niet laten vervangen. 

Annulering/ afwezigheid elementen van The Circle

9.4 Indien Opdrachtgever niet aanwezig kan zijn bij een element van het desbetreffende programma, kan de Deelnemer indien beschikbaar de online recording terugkijken. Afwezigheid bij elementen van de desbetreffende programma’s geeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie. 

 

 

Artikel 10  Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1 Indien Opdrachtgever na aanvang van The Circle de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2 Indien Opdrachtgever na aanvang van een The Circle de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 11  Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever of Deelnemer, dan wel gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Deelnemer enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: pandemie, natuurverschijnselen, stakingen, brand, blikseminslag, overstromingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, oorlog, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of-verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de locatie.

11.3 Nadat de overmacht situatie voorbij is, stelt Opdrachtnemer nieuwe data voor waarop de dienst alsnog plaats kan vinden in overleg met Opdrachtgever en/ of Deelnemer.

Artikel 12  Klachten en vertrouwenspersoon 

12.1 Opdrachtnemer hecht veel waarde aan goed contact met Opdrachtgever en tevredenheid bij de Opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Mocht Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of over haar producten,  dan kan Opdrachtgever dit kenbaar maken aan Opdrachtnemer door een e-mail te sturen naar info@newfemaleleaders.org.

12.2 Opdrachtnemer zal, na ontvangst van de klacht, samen met Opdrachtgever in overleg treden en helder krijgen wat de klacht is, waardoor deze veroorzaakt wordt en wat de stappen kunnen zijn om deze op te lossen. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, maar ook per e-mail.

12.3 In goed onderling overleg zal gezocht worden naar een voor beide partijen passende oplossing.

12.4 New Female Leaders heeft een erkende interne vertrouwenspersoon aangesteld in de hoedanigheid van Caroline van den Bogaard. Opdrachtgever kan te allen tijde direct contact opnemen via cvdbogaard@newfemaleleaderd.org  

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1 In geval aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan, is Opdrachtnemer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten zoals ademwerk deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is Opdrachtnemer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval Opdrachtgever of Deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

13.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opdrachtnemer door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

13.5 Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan The Circle, staat Opdrachtgever ervoor in dat Deelnemer(s) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

13.6 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende en/ of ondergeschikten.

 

Artikel 14  Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

14.2 Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever of deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

14.3 Het hiervoor bepaalde onder lid 1 en 2 is eveneens in zijn volledigheid van toepassing op het gebruik van beeldmateriaal, quotes en teksten gebruikt in uitingen van Opdrachtnemer en of de deelnemer.

Artikel 15  Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer verwerkt de door Opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.

15.2 Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen / deelnemers van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

15.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om content, beeldmateriaal en tekst van Opdrachtgever en deelnemer te delen via social media en andere kanalen. Deelnemer wordt van te voren aan het programma hierover geïnformeerd en toestemming gevraagd. 

Artikel 16  Medewerkers van New Female Leaders 

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst van opdracht, medewerker(s) die Opdrachtnemer inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst van opdracht in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris of ZZP fee van de betreffende medewerker(s).

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 2022.06

“ If you want to be a woman in power, empower other women.

NIna Shaw

Onze podcasts zijn beschikbaar op

Connect met New Female Leaders